دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پرورشی
 
افتخارات ورزشی
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 413

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 فربد جوانمردی
19.94 2
2  سیدسهیل جوهری 19.90 3
3  همایون مهدی پور اشکجانپهلوئی 18.88 13
4  پوریا محمد 18.87 14
5  محمدسعید شافعی نیا 18.48 17
6  امیرحسین احمدی 18.23 20
7  امیرحسین وطنی 18.19 21
 
 
نقشه سایت