دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
بازدید دانش آموزان سال چهارم از دانشگاه صنعتی شریف
 
دبیرستان دانشمند در سال تحصیلی 96-95