دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
مصاحبه آقای ایسفی در روزنامه نگاه