دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
  مصاحبه آقای ایسفی در روزنامه نگاه