دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
  تقدیر از دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول 96-95  
 
  دانش آموزان برتر علمی ، پرورشی