دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
تقدیر از دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول 96-95
 
 
     
 
     
دانش آموزان برتر علمی ، پرورشی
 
 
     
 
نقشه سایت