دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
تقدیر از دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول 96-95
 
دانش آموزان برتر علمی ، پرورشی