دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز كلاس 1021
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرحسین شاعری 20 1 1
2
 علیرضا میلاد
19.84 2 4
3  محمدرضا تحیری 19.69 3 6
4  سیدامیرحسین موسوی 19.67 4 7
5  علی عسکری 19.62 5 8
6  شایان غفاری 19.61 6 9
7  محمدعرفان بهاری 19.47 7 10
8  آرمان عباسیان 19.46 8 11
9  علیرضا نوروزی 19.36 9 14
10  محمدحسین صانعیان 19.21 10 17
11  امیرعلی رکنی لموک 19.19 11 18
12  محمدعرفان ارباب 19.12 12 19
13  آبتین افسری 19.03 13 24
14  حمید انوری 19.01 14 27
15  علیرضا شیخ علیا لواسانی 19.01 14 27
16  حسان جوهرکش 18.95 15 30
17  محمد رفیعی 18.93 16 31
 
 
     
 
     
تصاویر رتبه های 1 الی 8
 
 
     
 
     
تصاويررتبه های 9 الی 17
 
 
     
 
نقشه سایت