دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز كلاس 414

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمد مجیدی 19.35 1 3
2
 پارسا صبار
19 2 8
3  امیرعلی نافع 18.23 3 14
4  امیرحسین زینلی 18.08 4 17
 
 
تصاوير دانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت