دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز كلاس 414
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمد مجیدی 19.35 1 3
2
 پارسا صبار
19 2 8
3  امیرعلی نافع 18.23 3 14
4  امیرحسین زینلی 18.08 4 17
 
 
     
 
     
تصاوير دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت