دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 1031

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  پرهام خادم 19.87 1
2
 محمدرضا زراعتیان
19.72 2
3  علی محمد سلامتی 19.18 3
4  محمدولی نیک زاد 19.12 4
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت