دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز 
 
افتخارات دبیرستان
 
اخبار تصويري