دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
افتخارات دبیرستان
 
دانش آموزان ممتاز
 
دانش آموزان نوبت اول سال تحصیلی 88-87