دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز
 
افتخارات دبیرستان
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول سال تحصیلی 89-1388