دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز
 
افتخارات دبیرستان
 

دانش آموزان ممتاز نوبت اول سال تحصیلی 89-1388

 
نقشه سایت