دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز
 
افتخارات دبیرستان
 
افتخارات ورزشی

     

          
         

           

افتخارات ورزشي

سال تحصيلي 91-1390سال تحصيلي 92-1391