دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
   
     
  دانش آموزان ممتازپایه دوم  
   
     
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
   
     
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم