دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 422


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
امیررسول تیموری
18.60
 2 محمد قاسمی مبارکه
18.57
3
محمدحسین حیدری
18.49
 4 علیرضا سیتانی
18.15
 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 422
 
نقشه سایت