دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 422
 

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
امیررسول تیموری
18.60
 2 محمد قاسمی مبارکه
18.57
3
محمدحسین حیدری
18.49
 4 علیرضا سیتانی
18.15
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 422
 
 
     
 
نقشه سایت