دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
 
 
   
دانش آموزان ممتاز کلاس 414
 

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
امیرحسین کیانی
19.52
 2 مرتضی جمالی
19.13
3
احسان صابریان
18.90
 4 ماهان تاج الدین
18.81
 5 سیدکیارش میرزاغفور
18.42
6
سعید مرادی حقیقی
18.06
 7 امیراصلان مسافری
18.04
 8 افشین استادولی
18

 
 
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 414
 
 
 
 
نقشه سایت