دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
   
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
   
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
   
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
     
 
   
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 414

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
امیرحسین کیانی
19.52
 2 مرتضی جمالی
19.13
3
احسان صابریان
18.90
 4 ماهان تاج الدین
18.81
 5 سیدکیارش میرزاغفور
18.42
6
سعید مرادی حقیقی
18.06
 7 امیراصلان مسافری
18.04
 8 افشین استادولی
18

 
  تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 414  
     
 
 
     
نقشه سایت