دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
 
 
   
دانش آموزان ممتاز کلاس 104
 

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
شاهین ملازینلی
19.89
 2 محمدطهماسبی
19.84
3
مهیار ترکمان
19.80
 4 یوسف کشاورزیان
19.78
 5 سید حسین اصفهانی
19.68
6
محمدباقر کارگر ملک رودی
19.64
 7 پوریا روش
19.54
 8 علیرضا ناصرالمعمار
19.52
 9 سید محمد موسوی
19.50
10
امیرحسین امینی
19.41
 11 محمدرضا محمدی
19.41
 12 امیرحسین دادآفرین
19.28
 13 مهراد سلیمانی تپه سری
19.02
 14 فرحان عبدی
18.90

 
 
 
     
تصویر گردان
 
 
 
 
نقشه سایت