دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 104


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
شاهین ملازینلی
19.89
 2 محمدطهماسبی
19.84
3
مهیار ترکمان
19.80
 4 یوسف کشاورزیان
19.78
 5 سید حسین اصفهانی
19.68
6
محمدباقر کارگر ملک رودی
19.64
 7 پوریا روش
19.54
 8 علیرضا ناصرالمعمار
19.52
 9 سید محمد موسوی
19.50
10
امیرحسین امینی
19.41
 11 محمدرضا محمدی
19.41
 12 امیرحسین دادآفرین
19.28
 13 مهراد سلیمانی تپه سری
19.02
 14 فرحان عبدی
18.90

 
تصویر گردان
 
نقشه سایت