دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 321
 


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
سیدفربد مقدسی موسوی
20
 2 میلاد سمیعی
19.47
3
بهرام امانی
19.22
 4 ستار لاری
19.02
 5 امیرحسین قدمی
18.90
6
سجاد جوزق کار
18.49
 7 حامد تیزکار
18.42
 8 سیدمحمدحسین کیایی
18.35
 9 میثم نعمتی
18.32
10
امیرحسین فضلعلی
18.29
 11 حمیدرضا حیدری
18.03
 12

 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 321
 
 
     
 
نقشه سایت