دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 311امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمدحسین مرادی 19.94
 2 محمدحسین پورعماد 19.69
3
ارمیا پوروقار 19.61
 4 پارسا قادری 19.61
 5 پیمان شیخ قمی 19.60
6
امیرحسین وطنی 19.41
 7 آرمان خدادادی 19.36
 8 امید دهقان نیری 19.34
 9 امیرمحمد سندانیان 19.26
10
یاسین نقیبی 18.70
 11 یاسین ضیائی زیارتگاهی 18.67
 12 محمدحسین کلانی 18.49
 13 محمدایمان رجبی کاشی 18.38
 14 مهران رحیمیان 18.36
 15 فرشید بهرامی 18.30
 16 محمدمقدسی 18.30
17
پدرام رشادی 18.04

 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 311
 
نقشه سایت