دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 102


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
عرفان رجبی 19.98
 2 شایان کبیری حاجی کریمی 19.98
3
هادی جوهری 19.95
 4 جواد توکلی 19.91
 5 محمدمجید برزکی 19.88
6
مسیح نصیری 19.86
 7 صادق خاک پور 19.78
 8 حامد یزدی 19.77
 9 مهران رمضانعلی 19.75
10
حسام گودرزی 19.75
 11 مبین میرزائی پور 19.75
 12 محمدمهدی بختیار 19.73
 13 علیرضا سلطانی حسین آبادی 19.60
 14 سجاد شعبانی 19.58
 15 رامین مردانشاه 19.48
 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 102
 
نقشه سایت