دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
 
 
   
دانش آموزان ممتاز کلاس 412
 

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمدعلی خانمحمد
19.27
 2 عرفان بشیری
18.96
3
هانی نیاطبری
18.69
 4 سیدشهاب الدین زهرائی
18.52
 5 علی دولت آبادی فراهانی
18.48
6
محمد آب نیکی
18.42
 7 علی بشیری
18.38
 8 امیرحسین صادقی
18.19
 9 علی نوروزی
18.15
 
 
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 412
 
 
 
 
نقشه سایت