دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 412


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمدعلی خانمحمد
19.27
 2 عرفان بشیری
18.96
3
هانی نیاطبری
18.69
 4 سیدشهاب الدین زهرائی
18.52
 5 علی دولت آبادی فراهانی
18.48
6
محمد آب نیکی
18.42
 7 علی بشیری
18.38
 8 امیرحسین صادقی
18.19
 9 علی نوروزی
18.15
 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 412
 
نقشه سایت