دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 101
 

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمد امین عابدین
19.97
 2 محمدرضا فضلی
19.95
3
میلاد رحیمی
19.92
 4 سپهر معتضدی
19.80
 5 سیدامیرمحمدحسینی
19.73
6
دانیال قاسمی
19.72
 7 علیرضا حسین پور
19.70
 8 علی میرزازاده
19.68
 9 علی رضائی
19.67
10
سروش طایفه
19.62
 11 مهرداد تعصبی
19.52
 12 امیرحسین وثوق کویشاهی
19.47
 13 علی جعفری جوزم
19.28
 14 مهدی زرین زلف
19.26
 15 محمدرضا امینی دهقی
19.25
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 101
 
 
     
 
نقشه سایت