دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 222
 
رديف
lنام ونام خانوادگي
 كلاس
1
امیرحسین باژرنگ 19.88
 2 علیرضا آخانی 19.84
3
علیرضا سلوکی 19.82
 4 محمدمهدی بخشی کشه 19.68
 5 علی محمدرجبی 19.67
6
محمدساکی 19.66
 7 سیدامیرحسین شریعت 19.66
 8 هادی کاظم پور 19.62
 9 علی ابراهیمی 19.54
10
احمدرضا فلاحی 19.51
 11 حسین الهی 19.26
 12 محمدعلی رمضانی 19.24
 13 میلاد حدیدساز 19.04
 14 سیدامیرحسین اصغری برمائی 19.03
 15 امیرمحمد مومنی 19.01
 16 روزبه توحیدی 18.75
17
سینا نقدعلیان 18.73
18
حمیدرضا جعفری 18.01
19
امیرحسین محمدی 18.09
20
سجاد ولدخانی 18
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 222
 
 
     
 
نقشه سایت