دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 221
 
رديف
lنام ونام خانوادگي
 كلاس
1
سهراب همتی
20
 2 محمدرضا نورائی امینی
19.94
3
رضا شاه قاسمی کاخکی
19.89
 4 علی ابراهیمی
19.76
 5 امیرحسین نامی
19.71
6
مجتبی دهقان شیبانی
19.66
 7 سینا جباری
19.64
 8 امیرمهدی هاشمی
19.61
 9 عرفان عبادی
19.49
10
محمدقیصری
19.30
 11 محمدعلی پنداروند
19.25
 12 امیرحسین حسینی
19.21
 13 حامد فخاری گلپایگانی
19.16
 14 میلاد مسندجم
19.14
 15 محمد عابدینی
18.97
 16 علی کاکاوند
18.40
17
محمدحسن بشار
18.30
18
احمد شیخ علیالواسانی
18.26
19
علیرضا رخشان
18.25
20
عرفان جوادی قره تپه
18.21
21
محمدحسین کیانی گهر
18.16
22
محمدرضا وطن خواه
18.13
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 221
 
 
     
 
نقشه سایت