دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
 
 
   
دانش آموزان ممتاز کلاس 322
 


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
کیارش صنیعی
19.41
 2 محمدرضا رضائی آورزمان
19.07
3
سیدامیرمحمد سیدمیرزاجانی
19.02
 4 داریوش معماری
18.85
 5 سیدحسین حقیقی قمصری
18.50
6
سجاد فراهانی
18.44
 7 یاسین آراسته
18.24
 8 امیرحسین محمدصفائی
18.21
 9 دانیال کوثری
18.19


 
 
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 322
 
 
 
 
نقشه سایت