دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 322امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
کیارش صنیعی
19.41
 2 محمدرضا رضائی آورزمان
19.07
3
سیدامیرمحمد سیدمیرزاجانی
19.02
 4 داریوش معماری
18.85
 5 سیدحسین حقیقی قمصری
18.50
6
سجاد فراهانی
18.44
 7 یاسین آراسته
18.24
 8 امیرحسین محمدصفائی
18.21
 9 دانیال کوثری
18.19


 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 322
 
نقشه سایت