دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
ستارگان پایه اول
 
 
     
 
     
ستارگان پایه چهارم
 
 
 
     
 
     
ستارگان پایه دوم
 
 
 
     
 
     
ستارگان پایه سوم
 
 
 
     
 
نقشه سایت