دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
ستارگان پایه اول
 
 
     
 
     
ستارگان پایه سوم
 
 
 
     
 
     
ستارگان پایه دوم
 
 
 
     
 
     
ستارگان پایه چهارم
 
 
 
     
 
نقشه سایت