دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتازکلاس 106
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرمسعود گلستانه
19.99 2
2  مهدی گندمی 19.95 4
3  احمدرضا آئینه 19.93 6
4  محمدحسین تنها 19.92 7
5  علیرضا راعی 19.85 17
6  محمدمهدی افشانی 19.76 27
7  علی رضیئی فیجانی 19.45 58
8  ایمان قربانی 19.37 63
9  پوریا عبداللهی 19.31 66
10  علی امیری 19.25 71
11  محمدرضا کرکه آبادی 19.24 73
12  مهدی جعفری 19.12 80
13  مهدی عنبرستانی 19.08 84
14  امیرمحمدحشمتی 18.99 91
15  ارشیا میرامینی 18.96 93
16  مرتضی رضائی 18.89 97
 
 
     
 
نقشه سایت