دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
اعضای تیم نایب قهرمان دبیرستان نمونه دولتی دانشمند
 
 
اعضای تیم هندبال
ردیف عکس نام ونام خانوادگی پایه
1  
 علیرضا رخشان
سوم
2
 
 محمدرضا پیشکول دوم
3    محمدمهدی پارسافر اول
4    علی ابراهیمی سوم
5    محمدصادق شیخیان تبریزی سوم
6    محمدرضا وطن خواه سوم
7    ایمان قربانی اول
8    سیدمرتضی نبوی سوم
9    امیررضا معصومی حاجی آقا سوم
10    مهران حدادی سوم
11    امیرمحمدحشمتی اول
12    سیدمحمدحسین بنی حسینی سوم
 
 
     
 
نقشه سایت