دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
افتخارات ورزشی
 

اعضای تیم نایب قهرمان دبیرستان نمونه دولتی دانشمند

 
اعضای تیم هندبال
ردیف عکس نام ونام خانوادگی پایه
1  
 علیرضا رخشان
سوم
2
 
 محمدرضا پیشکول دوم
3    محمدمهدی پارسافر اول
4    علی ابراهیمی سوم
5    محمدصادق شیخیان تبریزی سوم
6    محمدرضا وطن خواه سوم
7    ایمان قربانی اول
8    سیدمرتضی نبوی سوم
9    امیررضا معصومی حاجی آقا سوم
10    مهران حدادی سوم
11    امیرمحمدحشمتی اول
12    سیدمحمدحسین بنی حسینی سوم
 
 
نقشه سایت