دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
اعضای تیم قهرمان شطرنج دبیرستان نمونه دولتی دانشمند
 
 
اعضای تیم شطرنج دبیرستان
ردیف عکس نام ونام خانوادگی مقام
1  
 ا
سوم
 
 
     
 
نقشه سایت