دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
افتخارات ورزشی
 

اعضای تیم قهرمان شطرنج دبیرستان نمونه دولتی دانشمند

 
اعضای تیم شطرنج دبیرستان
ردیف عکس نام ونام خانوادگی مقام
1  
 ا
سوم
 
 
نقشه سایت