دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
افتخارات ورزشی
 
اعضای تیم قهرمان شطرنج دبیرستان نمونه دولتی دانشمند
 
اعضای تیم شطرنج دبیرستان
ردیف عکس نام ونام خانوادگی مقام
1  
 ا
سوم