دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
اعضای تیم قهرمان والیبال دبیرستان نمونه دولتی دانشمند
 
 
اعضای تیم بسکتبال دبیرستان
ردیف عکس نام ونام خانوادگی پایه
1  
 علیرضا ابراهیمی
سوم
2
 
 امیرعلی ابراهیمی سوم
3    امیرحسین کرمی دوم
4    امیرمحمدمومنی سوم
5    امیررضا ملکی سوم
6    حامدفخاری سوم
7    سیدبهراد احمدی سوم
8    سجاد دارابیان دوم
9    پویا جابری اول
10    محمدرضا زارعی سوم
11    امیررضا معصومی سوم
12    محمدابراهیم نیکوکاری دوم
 
 
     
 
نقشه سایت