دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
  شهدای دبیرستان دانشمند