دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
   
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
   
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
   
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
   
     
 
   
دانش آموزان برتر ورزشی
   
     
 
   
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 95-94
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 95-94
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 95-94
 
 
 
     
نقشه سایت