دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان برتر ورزشی
   
     
 
     
مقام اول مسابقات هندبال در سطح مدارس منطقه 8 تهران
 
 
کسب مقام اول مسابقات هندبال در سطح مدارس منطقه 8 تهران
در سال تحصیلی 95-94
 
 
ردیف  نام ونام خانوادگی اعضای تیم هندبال
1  آرمان حمیدی
2 محمدمهدی پارسا فر
3  ایمان قربانی
4  یزدان شیرینی فر
5  سهیل احسانی
6  محمدمعین خاقانی
7 محمدرضا پیشکول
8  امیرمحمدحشمتی
9 امیرحسین معصومی 
10  علیرضا شهریور رحیمی
11  امیرحسین افشارصفت
 
 
     
 
نقشه سایت