دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
  دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96