دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96