دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 1031

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سید طه افضلی اونجی 19.95 1 1
2
 سیدرضی ال حسینی
19.68 2 2
3  احمدرضا صادقی نوری 19.18 3 3
4  امید شریفیان 19.14 4 4
5  علیرضا کیارخ 19.00 5 5
6  آرین مددی 18.99 6 6
7  علی شیبانی دهج 18.97 7 7
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت