دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 1112
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدپویا افشاری 19.89 1 4
2
 امیرحسین لسانی ساحلی
19.89 1 4
3  علی مومن 19.88 3 7
4  امیرمحمد ایزدی خواه 19.85 4 9
5  محمدعلی لطفی کوشالی 19.84 5 10
6  آرمان نوروزی 19.78 6 11
7  علیرضا ابوالحسنی 19.69 7 15
8  سیدمحمد میرمحمدمیگونی 19.26 8 26
9  محمد ظفری 19.24 9 27
10  محمدامین حسینی 19.15 10 30
11  محمد کمالی 19.09 11 34
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت