دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 422

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدامین دانشگر 19.81 1 3
2
 رضا میربیک سبزواری
19.31 2 8
3  امیررمضانی مقدم 18.92 3 12
4  علیرضا سلطان شاهی 18.56 4 15
5  امیرعلی ربیعی شیجانی 18.47 5 17
6  علی رضا زاده خوئی 18.43 6 18
7  شایان سلیمان پور 18.24 7 19
8  پویا جابری 18.17 8 20
9  آبتین یونسی 18.14 9 21
10  مهدی خلیلی 18.13 10 22
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت