دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
  کلاسهای موضوعی   
   
     
  فضاهای مختلف دبیرستان  
   
     
   آشپزخانه وسالن غذا خوری دبیرستان