دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
کلاسهای موضوعی 
 
فضاهای مختلف دبیرستان
 
 آشپزخانه وسالن غذا خوری دبیرستان