دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
   
اهداف و برنامه ها
 
1ـ اهداف

در طول تاریخ آموزش و پرورش، برنامه‌ریزان و مربيان در جست‌وجوی شاخص‌ها یا استانداردهای مدرسه ی کیفی بوده‌اند. به دیگر سخن، تاسیس و آماده‌سازی مدرسه‌های موفق یا استاندارد، دغدغه ي همیشگی همه ي نظام‌های آموزشی بوده است.

در همين راستا و به منظور فراهم آوردن زمينه ي رشد فزون تر علمي و پرورشي دانش آموزان مستعد، به ويژه دانش‌آموزاني كه دسترسي كمتري به امكانات آموزشي و پرورشي مناسب دارند، مدارس نمونه دولتي مطابق مفاد اساسنامه ي مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش تاسيس و اداره مي شود.


2ـ اساسنامه مدارس نمونه دولتي

مقدمه:

  به منظور فراهم آوردن زمينه رشد فزونتر علمي و پرورشي دانش آموزان مستعد به ويژه دانش‌آموزاني كه دسترسي كمتري به امكانات آموزشي و پرورشي مناسب دارند، مدارس نمونه دولتي مطابق مفاد اين اساسنامه تاسيس و اداره مي شود.

اهداف:

1- اهتمام ويژه به امر تربيت اين دانش آموزان در تراز دانش آموزان شاخص در تعهد، ايمان و علاقه به نظام جمهوري اسلامي ايران،

2- ارائه نمونه اي مناسب براي ساير مدارس در ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي،

3- فراهم آوردن شرايط مناسب براي ادامه تحصيل دانش آموزان مستعد،

4- ايجاد زمينه تربيت نيروي انساني مورد نياز مناطق کمتربرخوردار از ميان دانش آموزان بومي- منطقه اي.

 تعريف:

مدارس نمونه دولتي به واحدهاي آموزشي و پرورشي در دوره هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه اطلاق مي شود كه با گزينش دانش آموزان مستعد و بهره گرفتن از معلمان كارآمد و مجرب و تأمين امكانات مناسب، زمينه ارتقاي آموزشي و پرورشي دانش آموزان را با اولويت مناطق کمتربرخوردار فراهم مي آورد.

فصل اول: شرايط و نحوه تأسيس

ماده 1- اين مدارس در هر منطقه، ناحيه يا شهرستان در صورت وجود منابع، امكانات و زمينه مناسب (نيروي انساني، تجهيزات، فضاي آموزشي و دانش آموز) به پيشنهاد اداره كل آموزش و پرورش و موافقت معاونت آموزشي ذيربط تأسيس مي شود.

تبصره 1- برنامه سالانه توسعه و گسترش مدارس نمونه دولتي متناسب با شرايط، منابع، امكانات و نياز استان و با هماهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان و با تأكيد بر رعايت توازن در دوره هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه از سوي معاونت آموزشي ذيربط تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره‌ 2- انحلال‌ اين مدارس‌ ‌ در صورت‌ عدم‌ انطباق‌ با ضوابط مندرج‌ در اين‌ اساسنامه‌ به‌ پيشنهاد مدير كل‌ استان‌ و تاييد معاونت‌ آموزشي‌ ذيربط خواهد بود.

ماده‌ 2- اولويت‌ در تأسيس‌ مدارس‌ نمونه‌ دولتي با مناطق‌ كمتر برخوردار‌ است‌ .

فصل‌ دوم‌- سازمان‌ آموزشي، تربيتي‌ واداري‌ :

ماده 3- به منظور رشد و توسعه كيفي مدارس نمونه دولتي، نيروي انساني لازم در بخش هاي اجرایی و مدیریتی به ویژه مشاور مطابق ضوابط مربوط، به اين مدارس اختصاص مي بابد.

ماده 4- معاونان، مربيان، مشاوران، معلمان‌ و هنر آموزان اين‌ مدارس‌ از ميان‌ افراد متعهد و با تجربه‌اي‌ كه‌ از عملكرد علمي‌ و آموزشي موفق برخوردارند وحداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ خدمت در زمينه مربوط در آموزش‌ و پرورش‌ را دارند، انتخاب‌ مي‌شوند.

ماده‌5- مديران‌ اينگونه‌ مدارس‌ علاوه‌ بر داشتن شرايط احراز مديريت مدارس‌ و شرايط مندرج‌ در ماده‌ 4 اين اساسنامه، بايد داراي‌ حداقل‌ 2 سال‌ سابقه‌ مديريت‌ در دوره‌ مربوط نيز باشند.

ماده‌6- نصب‌ وعزل‌ مديران‌ اين گونه مدارس‌ به‌ پيشنهاد اداره آموزش و پرورش محل و تأييد مديركل استان‌ با ابلاغ ‌رئيس‌ منطقه‌ صورت‌ مي‌گيرد. سايركاركنان مدرسه،‌ مطابق‌ضوابط ‌به‌ پيشنهاد مدير مدرسه‌ و با ابلاغ‌ آموزش‌ وپرورش‌ منطقه‌ انتخاب‌ مي‌شوند.

فصل دوم: پذيرش دانش آموز و شرايط تحصيل

ماده‌ 7- دانش‌ آموزان‌ مدارس‌ نمونه دولتي‌ ازبين‌ فارغ‌ التحصيلان‌ مستعد پايان‌ دوره هاي ابتدايي و ‌راهنمايي تحصيلي‌ باتوجه‌ به‌ موارد زير انتخاب‌ مي‌شوند.

 1- ملاك پذيرش دانش آموزان در این مدارس، امتیازات حاصل از ارزیابی های رسمی دوران تحصیل  ونتیجه آزمون ورودي خواهد بود.

2- امتحان‌ ورودي ‌پس ‌از برگزاري ‌امتحانات‌ نوبت دوم‌ (خرداد) برگزار خواهد شد.

3- دستورالعمل‌ مربوط به‌ شرايط شركت‌ در آزمون‌ ورودي‌ ونحوه‌ برگزاري‌ آن‌ و ثبت‌نام‌ پذيرفته‌شدگان‌، هرساله‌ توسط معاونت‌ آموزشي ذيربط‌ تهيه‌ وابلاغ‌ خواهد شد.

4- براي تكميل ظرفيت در پايه هاي مياني دوره هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه، انتخاب و ثبت نام دانش آموزان واجد شرايط بر اساس ضوابطي خواهد بود كه توسط معاونت آموزشي ذيربط ابلاغ    مي شود.

ماده 8- براي دانش آموزان و هنرجويان مناطق كمتر برخوردار كه رفت و آمد روزانه براي آنها مقدور نيست، مدارس نمونه دولتي به صورت شبانه روزي تاسیس و اداره خواهد شد كه در اين صورت، ضمن پیش بینی اعتبارات لازم، بايد امكانات خوابگاهي و تغذيه نيز فراهم شود..

ماده‌ 9- ادامه‌ تحصيل‌ دراين‌ مدارس‌ منوط به‌ فعاليت‌ مثبت‌ پرورشي‌ و آموزشي‌ دانش‌آموزاست‌.

فصل سوم: نحوه فعاليت

ماده 10- فضاهاي آموزشي - پرورشي و خوابگاهي مدارس نمونه دولتي به تفكيك جنسيت به صورت مستقل تأسيس و اداره مي شود.

ماده 11- به منظور تقويت خلاقيت، نوآوري و توسعه پژوهش هاي دانش آموزي در اين مدارس، بخشي از ساعات هفتگي دروس به تشخيص شوراي مدرسه در همان درس به اين امر اختصاص مي يابد. دانش آموزان اين گونه مدارس در طول سال تحصيلي حداقل يك فعاليت پژوهشي را در راستاي اهداف دوره و يا رشته تحصيلي مربوط به كمك دبيران و يا هنرآموزان خود انجام و به مدرسه ارائه مي نمايند.

ماده 12- به منظور ايجاد زمينه رشد فرهنگی- اجتماعي، توسعه مشاركت هاي دانش آموزي، هسته های مطالعاتی و همچنين تحقق مدرسه محوري، مديران مدارس مي توانند بخشي از فعاليت هاي مديريتي، برنامه ريزي و اداره مدرسه را به دانش آموزان واگذار نمايند.

ماده 13- مدارس نمونه دولتي مي توانند برنامه هفتگي خود را  در 5 روز هفته تنظيم و اجرا كنند.

ماده 14- مخارج و هزينه هاي مدارس نمونه دولتي از محل اعتبارات دولتي و بودجه هاي مربوط و با توجه به قانون شوراهاي آموزش و پرورش تأمين مي‌گردد.

ماده 15- دستورالعمل های اجرايي اين اساسنامه حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و پس از تایید وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

ماده 16- وزارت آموزش و پرورش موظف است حداكثر سه سال پس از اجراي اين اساسنامه عملكرد آموزشي و پرورشي اين مدارس را ارزيابي و نتيجه را به شوراي عالي آموزش و پرورش گزارش نمايد.

ماده 17- با ابلاغ اين مصوبه، اساسنامه مدارس نمونه دولتي مصوب سيصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 30/5/1365 و اصلاحات بعدي آن لغو مي شود.

  

(اساسنامه مدارس نمونه دولتي در هشتصدو چهل و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 1/6/1390 به تصويب رسيده است.)
 
     
 
 
     
نقشه سایت