دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 412

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 پیمان باصفا
19.69 2
2  محمدسعیدارمی مطلق 19.46 6
3  علیرضا اثنی عشری 18.36 19
4  احمد طاوسی نیا 18.26 22
5  امین احمدنیا 18.21 23
6  امیرحسین رضوانی 18.11 24
7  مجتبی جمالی 18.11 24
8 محمدامین میرزائی 18 29
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز 
 
نقشه سایت