دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
اعضای تیم قهرمان شطرنج دبیرستان نمونه دولتی دانشمند
 
 
اعضای تیم قهرمان شطرنج دبیرستان
ردیف عکس نام ونام خانوادگی مقام
1  
 امیرمحمدسعیدی
اول انفرادی
2
 
 محمدمهدی به نصر دوم انفرادی
 
 
     
 
نقشه سایت