دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
افتخارات ورزشی
 

اعضای تیم قهرمان شطرنج دبیرستان نمونه دولتی دانشمند

 
اعضای تیم قهرمان شطرنج دبیرستان
ردیف عکس نام ونام خانوادگی مقام
1  
 امیرمحمدسعیدی
اول انفرادی
2
 
 محمدمهدی به نصر دوم انفرادی
 
 
نقشه سایت