دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پرورشی
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
افتخارات ورزشی
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 313

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 علی رضائی
19.92 1
2  سیدمسیح مدنی 19.73 7
3  محمدمحمدی 19.58 15
4  مهدی منشوری 19.58 15
5  علیرضا شهامت 19.38 20
6  علی جهان بخش 19.36 21
7  امیرحسین رضوانی گیل کلایی 19.33 22
8  کامران آشتیانی زاد 19.27 25
9  محمدحسین شمسایی زفرقندی 19.27 25
10  امیرعماد صادقی 19.22 29
11  محمدرضا زارعی 19.21 30
12  رضا رستمی 19.14 36
13  علی میرمحمدی 19.09 37
 
 
نقشه سایت