دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 211
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 هادی جوهری
19.94 3
2  امیرحسین چاهه 19.93 6
3  علی جلالی 19.85 10
4  پارسا صبارسردرودی 19.83 12
5  محمد مجیدی برزکی 19.82 13
6  حامد یزدی 19.79 16
7  علی رضائی 19.52 30
8  محمدجواد شهریاری 19.49 32
9  سینا محمدی 19.40 35
10  روزبه یادآور 19.38 38
11  عرفان رجبی 19.37 39
12  محمدابراهیم نیکو کاری 19.29 40
13  حسین فرجی 19.21 45
14  مهرداد تعصبی 18.98 54
15  مهدی منتظری سانیجی 18.94 57
 
 
     
 
نقشه سایت