دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پرورشی
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
افتخارات ورزشی
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 322

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 سینا جباری
19.66 4
2  محمد ساکی 19.66 4
3  محمدمهدی بخشی کشه 19.56 8
4  امیرحسین نامی 19.42 9
5  هادی کاظم پور 19.38 10
6  رضا شاه قاسمی 19.08 17
7  سیدامیرحسین اصغری برمائی 19.01 18
8  حسین الهی 18.97 19
9  محمد عابدینی 18.95 20
10  امیرحسین باژرنگ 18.88 21
 
 
نقشه سایت