دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 103


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
پارسا دادخواه
20
 2 نویدرضائی ده آبادی
19.96
3
علی صادق زاده
19.93
 4 محمداله دادی
19.91
 5 رضا آب نیکی
19.86
6
علی حسنی
19.86
 7 سبحان قپانوری
19.79
 8 علیرضا سلیمانی مقدم
19.78
 9 پارسا تابعی
19.75
10
امیرعلی نافع
19.70
 11 محمدمهدی دژاکام
19.68
 12 مهرشاد صالحیان
19.65
 13 رضا ورقایی
19.55
 14 محمد صالحی
19.52
 15 آرمان بحر کاظمی
19.49
 16 امیدرضا عبداله پور
19.45
17
 سیدپرهام شجیعی گهراز
19.27
18
 حسین واحدی
19.20
19
مرتضی طلعتی احمد
19.17
20
 مبین رمضانی
19.10
ا
 
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت