دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 413


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
سهند دلال شریفی
19.62
 2 سیدمحمدحسین توکلی
19.60
3
کیارش رضائی
19.48
 4 محمدسینا اله کرم
19.33
 5 رضا کرد
19.13
6
محسن نقی زاده دهخوارقانی
18.62
 7 محمدرضا موسوی
18

 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 413
 
نقشه سایت