دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
 
 
   
دانش آموزان ممتاز کلاس 413
 

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
سهند دلال شریفی
19.62
 2 سیدمحمدحسین توکلی
19.60
3
کیارش رضائی
19.48
 4 محمدسینا اله کرم
19.33
 5 رضا کرد
19.13
6
محسن نقی زاده دهخوارقانی
18.62
 7 محمدرضا موسوی
18

 
 
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 413
 
 
 
 
نقشه سایت