دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 106


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
سروش تراز
19.94
 2 امیرحسین چاهه
19.93
3
مهیار کرمی
19.93
 4 علی جلالی
19.92
 5 محمدرضا آرانی بیدهندی
19.88
6
سیدمحمدامین خاتمی
19.77
 7 احسان یاورقلی لله کایی
19.74
 8 مهدی راه دار
19.73
 9 محمدزارعی اقدم
19.73
10
سیدمصطفی سیدنژاد
19.61
 11 یزدان حاجی زاده
19.54
 12 سامان نادی سنجانی
19.52
 13 محمدشفیعی زادملکشاه
19.30
 14 سهیل احسانی
19.08
 15 عرفان قوامی نیا
18.92
 16  محمدرضا رجب زاده
18.91

 
تصویر گردان
 
نقشه سایت