دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
 
 
   
دانش آموزان ممتاز کلاس 411
 


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمد طایفه
19.85
 2 سامان احمدیان راد
19.65
3
محمدرضا خلیلی طاری
19.56
 4 محمدحسین عابدی
19.35
 5 امیرحسین پلاش
19.33
6
پدرام ایران منش
19.29
 7 امیرامین بیدختی
19.17
 8 سهیل نجات
19.15
 9 محمدحسین احمدی نسب
18.81
10
علیرضا عاشوری
18.63
 11 ایمان التجائی
18.35
 12 سیدایمان نوربخش
18.35


 
 
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 411
 
 
 
 
نقشه سایت