دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 411امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمد طایفه
19.85
 2 سامان احمدیان راد
19.65
3
محمدرضا خلیلی طاری
19.56
 4 محمدحسین عابدی
19.35
 5 امیرحسین پلاش
19.33
6
پدرام ایران منش
19.29
 7 امیرامین بیدختی
19.17
 8 سهیل نجات
19.15
 9 محمدحسین احمدی نسب
18.81
10
علیرضا عاشوری
18.63
 11 ایمان التجائی
18.35
 12 سیدایمان نوربخش
18.35


 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 411
 
نقشه سایت