دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 314امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
سپهر محمدلواسانی
19.87
 2 محمدسعید شافعی نیا
19.79
3
محمدبختکیان
19.55
 4 امیررضا سعید آبادی
19.44
 5 یاسین عنابستانی
19.09
6
امیررضا آرش
18.90
 7 متین جمالیان
18.86
 8 علی حمزه
18.81
 9 امیرحسین دالوند
18.81
10
سهند شاه حسین نژاد
18.81
 11 سعید مشایخی
18.76
 12 محمدعلی قدمی
18.71
 13 محمدحسینی
18.67
 14 امیرحسین هادی
18.56
 15 سجاد میرجوان رازلیقی
18.46
 16 سجاد سیفی
18.23
 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس314
 
نقشه سایت