دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
 
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
 
 
   
دانش آموزان ممتاز کلاس 421
 

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
علی باقری
19.38
 2 خسرو هزارجری بیان
19.28
3
محمدسعید صفاری آشتیانی
18.24
 4 محمدامین نصیر شعیبی
18.14 
 
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 421
 
 
 
 
نقشه سایت