دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 421


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
علی باقری
19.38
 2 خسرو هزارجری بیان
19.28
3
محمدسعید صفاری آشتیانی
18.24
 4 محمدامین نصیر شعیبی
18.14 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 421
 
نقشه سایت