دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 312امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمد پوریا
19.86
 2 همایون مهدی پور اشکجانپهلوئی
19.56
3
محمد حدادی
19.35
 4 یاشار صادقی
19.35
 5 سیدسهیل جوهری
19.26
6
مسعود پورقهرمانی کل تپه
19.04
 7 افشین کرک آبادی
18.88
 8 محمدحسین نظری زاده
18.79
 9 محمد خانی
18.73
10
محمدطه صبوری
18.71
 11 محمدضا اسمعیلی
18.43
 12 امیرحسین بزرگی
18.42
 13 محمد یوسفی
18.25
 14 پوریا پوردهقان
18.19
 15 محمد علی اکبر اصفهانی
18.15
 16 محمدرضا گورانی
18.11
 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 312
 
نقشه سایت