دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
نفرات برتر در نوبت اول